Házirend és Felelősségvállalási nyilatkozat

„Miskolci Piknikre (továbbiakban: rendezvény) történő belépésemmel tudomásul veszem, hogy a rendezvényre történő belépés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre vonatkozó Házirend tartalmát megismertem, megértettem és azt teljes egészében magamra vonatkozóan elfogadom.

Házirend

1. A résztvevő, aki a rendezvény területére (területfoglalási engedélyben meghatározott terület) belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban a rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül.

2. A rendezvény területére üveg-tárgyat, ütő-, vágóeszközt, alkoholtartalmú és alkoholmentes italt, csillagszórót, petárdát vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! 

A hatályos jogszabályok szerint a rendezvény résztvevője nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós-kés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül.

Az ilyen jellegű tárgyakat, termékeket a biztonsági személyzet általi ellenőrzéskor köteles mindenki ellenőrzésre és megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

3. A rendezvény területén nem vállalunk felelősséget – tárgyak-, csomagokban-, ruhákban lévő pénzre, értékcikkekre

4. A rendezvény területén a résztvevők biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Amennyiben ez mégis előfordul, a body surf-ben résztvevőt/ket a biztonsági személyzet kivezettetheti a rendezvény területéről. 

5. Alkoholos vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő vendégektől a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést megtagadhatja, a rendezvény területén a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikísérheti.

6. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.

7. A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a rendezvény egész területén. A rendezvény területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.

8. A rendezvény területére állatot behozni tilos! A korlátozás nem vonatkozik a rendvédelmi szervek szolgálati kutyáira, illetve a vakvezető kutyára.

9. A rendezvény területén dohányozni csak az nyitott területen, vagy az arra kijelölt helyen szabad.

10. A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a rendezvény területén is tilos!

11. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.

12. Az rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos!

13. A szervezők nem vállalnak felelősséget az anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

14. A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.

15. Fényképezni szabad, de a koncertről, a helyszínről kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

16. A Házirendben foglalt szabályok megsértése a rendezvényről való kitiltást vonhatja maga után.

Kivonat a „Miskolci Piknik Biztonsági Terv / Tűzvédelmi Szabályzat”-ból

13.3.0. Csomag és ruházat átvizsgálás:

A rendezvény biztonsági szolgálatának jogában áll a beléptető pontokon az érkező vendégek ruházatát és táskáikat, csomagjaikat átvizsgálni és a tiltott tárgyak listájában szereplő tárgyakkal történő beléptetést megtagadni. Tiltott tárgy birtoklása közben személy a területen nem tartózkodhat.

13.3.1. Tiltott tárgyak listája:

lőfegyverek

szúró vágó eszközök

robbanó anyagok

robbanásveszélyes anyagok

tűzveszélyes folyadékok

illegális drogok

üveg palackok (kivéve 3 éves kor alatti gyermek ellátásához szükséges eszközök)

üveg tárgyak

alkohol tartalmú italok

drónok és egyéb saját motorral rendelkező repülő tárgyak (kivéve engedéllyel)

Adatkezelési szabályzat

Rendezvényeken képmás / hangfelvételek készítése és felhasználása

 

1. Érintettek

Az adatkezelő vagy az adatkezelő által meghívott sajtóorgánumokat által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges videofelvételeken szereplő személyek.

Az adatkezelő személye: UNI-GARDEN Kft. (székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros, Menzaépület; e-mail: info@miskolcipiknik.hu, cégjegyzékszám: 05-09-035060; adószám: 27562231-2-05

2. Adatkezelés célja

Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, marketing kommunikációs célok
Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről
Sajtó tájékoztatása, sajtó általi felhasználás

3. Kezelt adatok köre

Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

4. Adatkezelés jogalapja 

Felhívjuk az eseményekre, előadásokra látogatók figyelmét, hogy az UNI-GARDEN Kft. szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényeken résztvevő személyek hozzájárulnak a rendezvényen a fényképek, videofelvételek és hangfelvételek készítéséhez a UNI-GARDEN Kft.  és/vagy különböző sajtóorgánumok által, hozzájárulnak továbbá ezek nyilvánosságra hozatalhoz, illetve sajtó részére történő továbbításhoz, felhasználáshoz.

5. Ennek megfelelően a felvételekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg. Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéshez és felhasználáshoz tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.

6. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.

7. Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege 

Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen kifogást tegyen.

8. Panasz benyújtásának joga

Amennyiben az érintett meglátása szerint személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő felé a fent megadott elérhetőség egyikén.

9. Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat

Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest Postafiók: 5, telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhely szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozásokon található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).